В съвременните условия секторът на селското стопанство претърпява сериозни промени, включително тези, свързани с:

  • изменението на климата
  • Геополитика
  • Промяна на световните вериги за доставки

Така, сега водещи световни браншови асоциации и сдружения говорят за невъзможността да се използва за прогнозиране на развитието на отрасли на селското стопанство на усредненни данни за последните 5-10 години, тъй като те не вземат предвид динамиката на промените, които се случват по целия свят. По-специално промените се отнасят до:

  • Наличие на водни ресурси за нуждите на земеделските предприятия
  • Изместване на районите на разпространение на болести и вредители по култивираните растения
  • Промени в плодородието на почвата

Всички тези промени водят до необходимостта от преразглеждане на стратегиите за развитие на различни подотрасли на селското стопанство.

За държавни организации и индустриални асоциации ние предлагаме услуги за подготовка на стратегии за развитие на различни сфери на селското стопанство, които да отговорят на най-широк кръг от промени, които са най-значими за един или друг подсектор.