Маркетингово проучване-финансов модел-инвестиционен меморандум-Бизнес план-Презентация за инвеститора

За привличане на външно финансиране е необходим следният набор от документи, които могат да бъдат подготвени от нашите специалисти:

  • инвестиционен меморандум, съдържащ кратка и емкую информация за проекта, включително информация за инициаторе и на екипа на проекта, неговия бюджет, срокове на изплащане, използвани технологични решения и общата характеристика на търсенето на продукти на проекта;
  • бизнес план;
  • финансов модел на проекта;
  • подробно маркетингово проучване (потвърждаващо хипотезите, включени в инвестиционния меморандум и бизнес плана);
  • редица големи институционални инвеститори изискват доклад за строително-технологичен одит, изготвен от компания, която не е свързана с инициатора на проекта (независим външен одит).

От своя страна можем да гарантираме, че подготвеният от нас пакет от документи ще отговаря на изискванията на международните банки.