За държавните структури и индустриалните асоциации нашата компания предлага специализирани аналитични услуги, които обхващат широк спектър от проучвани области.

Към този вид проекти могат да включват проучвания, които включват анализ на свързаните с тях / от взаимосвързани отрасли (например, подробен анализ на производството на зърнени култури с оглед на спецификата на тяхното отглеждане, условията за съхранение и транспорт, методи за автоматизиран контрол и отчитане на ефективността на различни мерки за субсидиране на динамиката на пазарите на целевите страни на износа и и така нататък).

В момента такава работа, насочена към получаване на заключения на базата на синтеза на данни от различни сегменти на икономиката / пазари, набира все по-голяма значимост за дейността на държавните структури, тъй като позволяват да се формират ефективни решения, които да отговорят на максимален брой фактори имат пряко и косвено въздействие.

Предимствата на нашата работа в тази област включват:

  1. Изготвяне на изследвания въз основа на реални пазарни данни
  2. Привличане на широк набор от международни експерти за изследвания
  3. Практическа приложимост на резултатите за агропромишлена компания