Бизнес модел на агропроекта – това е концептуално описание на взаимосвързани бизнес процеси, което дава представа за това, какво и как компанията произвежда, на къде и как да се реализира готовата продукция и как да се печели.

Разработване на бизнес модел на агропроект позволява:

  • Да анализира организацията на бизнес процесите, да определи съответствието им със стратегическите цели на компанията и „тесните места“, които могат да повлияят негативно на стабилното функциониране на предприятието в бъдещи периоди;
  • Анализ, разработване и / или коригиране на внедрената в предприятието система за управление на качеството, която позволява да се гарантира прозрачност и стабилност на качеството на производството и доставките на продукти;
  • Оптимизиране на процесите на агропредприятията с цел подобряване на показателите за ефективност;
  • Дигитализация на агропроекта с използване на съвременни информационни технологии.

За да се разработи бизнес модел на ново агропромишлено предприятие, първо трябва да се извърши:

  • анализ на характеристиките на потребителското търсене на продуктите на предприятието и спецификата на работата на компанията на избрания пазар;
  • SWOT анализ-определяне на силните и слабите страни на агропроекта, възможностите и заплахите за неговото развитие;
  • анализ на ресурсите, необходими за създаване на агропредприятие.

За да се подобри бизнес моделът на съществуващо агропромишлено предприятие, е необходимо да се решат следните задачи:

  • одит на съществуващите бизнес процеси;
  • идентифициране на проблемните места, които намаляват ефективността на агропредприятието;
  • разработване на програма за коригиране на съществуващите бизнес процеси, насочена към подобряване на рентабилността на бизнеса.

Специалистите на нашата компания имат дългогодишен опит в съпровождането както на съществуващи, така и на създадени от нулата агропредприятия в различни продуктови и потребителски сегменти.