Маркетинговата стратегия е важен компонент от цялостната бизнес стратегия за развитие на агропредприятието. Този документ съдържа отговори на въпросите:

  • Какви продукти и в какъв обем планира да произвежда и продава компанията;
  • Кои са потребителите на произвежданите / продаваните продукти;
  • На каква цена се планира продажбата на стоки;
  • По какви канали се планира да се извърши процесът на продажба;
  • С какви инструменти компанията ще привлече клиенти и ще стимулира продажбите;
  • Какви расзходи ще са необходими за изпълнението на плана.

Добре изготвената и успешно реализирана маркетингова стратегия позволява на агропредприятието да постигне поставените стратегически цели. Например, като:

  • Навлизане на нови пазари, в т. ч. географски;
  • Въвеждане на нов продукт на пазара;
  • Лидерство на пазара или увеличаване на пазарния дял на компанията чрез прилагане на конкурентна стратегия.

Специалистите на нашата компания имат дългогодишен практически опит в разработването и прилагането на маркетингови стратегии както на вътрешни, така и на чуждестранни пазари в различни продуктови и потребителски сегменти.