В интерес на инвеститорите и банките провеждаме цялостен одит на работата на агропредприятията: от технологично оборудване до търговски и маркетингови дейности.

Производствен одит:

  • Оценка на ефективността на ключови бизнес области: отглеждане на селскостопански култури, фуражно производство, отглеждане на живи животни и др.
  • Оценка на ефективността на производствения комплекс (технически одит)
  • Оценка на ефективността на производствения персонал

Организационен одит:

  • Обща оценка на ефективността на организационната структура на компанията
  • Оценка на ефективността на бюджетния процес
  • Оценка на ефективността на съществуващите бизнес процеси и / или системи за взаимодействие между различни звена в рамките на една компания
  • Оценка на ефективността на персонала

Търговски и маркетингов одит:

  • Оценка на ефективността и търсенето на асортимента
  • Оценка на ефективността на търговските и маркетинговите звена
  • Оценка на ефективността на търговския персонал